Kritiek van Groen op stadsontwerp OMA

In de persconferentie van juli 2006 was Groen niet mals voor het project.
Het gaat om een pure appartementenstad. Amper 135 woningen (4,4% van het totaal van 3060 woningen) zullen mogelijks op de gelijkvloerse verdieping over een tuin beschikken. De dichtheid van 75 woningen per ha is buitenmaats. Het RSG heeft het zelfs maar over 30 woningen per ha in stationsomgevingen. Het niet halen van de groennorm omwille van het te versnipperd gebruik van kleine groenplekken is onbegrijpelijk. Meer fundamenteel stelt Groen vast dat het stadsontwerp niet in overeenstemming is met het RSG van 2003. Er kan maar worden afgeweken van het richtinggevende gedeelte van het RSG omwille van onvoorziene ontwikkelingen van ruimtelijke behoeften of wegens dringende sociale, economische of budgettaire redenen. Dit is hier niet het geval.
Bovendien is erg onduidelijk wat er moet gebeuren met een aantal grote bedrijven in het midden van het gebied. Ze houden hoe dan ook een aantal milieurisico’s in.

Rond dit project is er nooit een ernstig debat gevoerd. In tegenstelling tot andere projecten (stadsvernieuwing Ledeberg) zijn er buiten de showpresentatie in het ICC en de formeel verplichte infovergaderingen in het kader van de opmaak van een Plan-MER geen andere inspraakmomenten georganiseerd. Bij ons weten zijn er geen klankbordgroepen, geen bewonersgroepen die op formele of informele manier met het Stadsbestuur meedenken of betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit gebied.

Dit laatste is een gevoelig punt. Maar sinds de voorstelling van het project in juni 2006 zijn reeds meer dan twee jaar verstreken. Bij het project rond Gent-Sint-Pieters wordt het feit dat het project was opgenomen in het RSG als alibi gebruikt om geen nieuwe inspraak meer te voorzien. Die was er immers al bij het RSG. De planontwikkeling voor de Oude Dokken zoals nu uitgewerkt door OMA is echter nieuw en is nog nooit onderworpen geweest aan een ernstige inspraaktoets.

ga verder...

Printversie volledige perstekst