Voorontwerp RUP – Oude Dokken A

Terug binnen de grenzen van het structuurplan

Het openbaar onderzoek rond het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een Plan-MER hield een belangrijke verrassing in. Het concept voorontwerp voor het RUP nr. 135 Oude Dokken – Deel A beperkte zich tot de gebiedsomschrijving ten westen van de Koopvaardijlaan. Met andere woorden dit eerste RUP beperkt zich tot de zones die in overeenstemming zijn met het RSG en het Masterplan Scharnier. Die tegenstrijdigheid wordt dus in deze fase even weggezet.

Toch blijft het een doorslag van het stadsontwerp van OMA, zij het met een aantal afzwakkingen. Zo wordt de hoogbouw op een paar plekken ingeperkt en is het totaal aantal woningen globaal met ongeveer een derde verminderd. Het aantal woningen daalt tot onder de 40 per ha. De daling over het geheel van de Oude Dokken zal wellicht kleiner zijn omdat in deel B meer bebouwing en minder groen is voorzien.
De versnippering van het groen blijft wel aanwezig. Ook in dit voorstel wordt de groennorm niet gehaald. In dit eerste RUP is geen enkele groenzone groter dan 1 ha. En er is nood aan 2,8 ha openbaar groen voor de nieuwe inwoners van de 1450 voorziene woningen.

Tenslotte is het ook niet duidelijk wat de juiste ontwikkelingen zullen zijn in de andere zones van het ruimere gebied en wat de mogelijke timing is die het stadsbestuur daarbij voor oog heeft.

De plaatselijke afdeling van Groen greep het openbaar onderzoek over de kennisgevingsnota voor Plan-MER aan om zelf of via leden een aantal zaken naar voor te schuiven:

  • het niet in overeenstemming zijn van het voorontwerp RUP met de voorstellen die het richtinggevend gedeelte van het RSG voor dit gebied omschrijft;
  • de noodzaak om in de uitvoeringsalternatieven ook oog te hebben voor de Groen voorstellen van een groot park aan het water;
  • het te klein aantal grondgebonden woningen en het teveel aan woontorens;
  • de problematiek van het tekort aan groen in het stadsontwerp en het voorliggend voorontwerp van RUP;
  • de onderschatting van de mobiliteitseffecten;
  • het bekijken of ook de nieuwe voorziene tramlijn in Dok Zuid niet beter mee verhuist met de kleine stadsring over de Handeldokbrug.

In de richtlijnen die de Dienst Mer van de Vlaamse overheid uitvaardigde voor de opmaak van het Plan-MER werden deze bezwaren en suggesties stuk voor stuk meegenomen. Zo staat er letterlijk ook vermeld dat als er in het Plan-MER citaten worden opgenomen uit het RSG, het aangewezen is om deze integraal over te nemen uit het structuurplan en niet uit het (concept)voorontwerp-RUP of andere documenten (p. 6 van het document). Dit om te vermijden dat er al te vrijelijk wordt omgesprongen met de interpretatie van de teksten uit het RSG.

Volgend overgenomen citaat uit de richtlijnen spreekt voor zichzelf:
Daarnaast dienen volgende elementen als alternatief binnen de MER onderzocht te worden tenzij op basis van reeds uitgevoerde studies en/of analyses – onder meer op basis van milieuoverwegingen – gemotiveerd kan worden waarom deze geen alternatief vormen voor het plan of voor een deel van het plan: het voorzien van meer grondgebonden woningen langsheen het Houtdok i.p.v. de geplande meergezinswoningen, alternatieven met meer en grotere aangesloten groenzones (meer bepaald een groot aaneengesloten park ter hoogte van het Handelsdok en het Achterdok en dit rekening houdende met de groennorm wijkgroep per inwoner uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent), aanduiding van woonzone Z1q als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een verplaatsing van de geplande tramlijn naar de overzijde van de dokken en een doortrekking van de tramlijn over de Handelsdokbrug en via de Koopvaardijlaan naar de Dampoort.

ga verder...

Printversie volledige perstekst